Yayınlar

2023

Social networking sites and relationship social comparison: Effect of relational and individual factors

The widespread use of the Internet and the popularity of mobile devices have greatly changed our communication habits. Due to their popularity, social networking sites (SNS) are at the center of online relationships, including romantic ones. This paper explores the emerging role of SNS on relationship social comparison (RSC) and individual and relational predictors of RSC.

Sınav Kaygısı, Etkileyen Faktörler ve Baş Etme Yöntemleri

Sınav kaygısı, bireyin daha önce edindiği bilgiyi sınav sırasında yeterli derecede kullanabilmesini engelleyen ve bireyin akademik başarısının düşmesine neden olan olumsuz bir duygudur. Pek çok bireyin yaşantısını etkileyen ve ülkemizde sıklıkla bir değerlendirme yöntemi olarak kullanılan sınavların yarattığı kaygıyı tanımak ve bununla baş edebilmek akademik başarıyı arttırmak açısından oldukça önemlidir. Bu makalede kaygı ve sınav kaygısı ile ilgili tanımlamalar yapılmış ve sınav kaygısına neden olan çeşitli faktörler ele alınmaya çalışılmıştır.

2022

Role of Perceived Intergroup Difference on Stereotype Content

People have a tendency to categorize others as ingroup or outgroup. Social psychology literature, attribute this distinction to similarity; people who are similar are thought to be ingroup and people who are different is thought to be outgroup. Similarly, people’s attitudes, perceptions and attributions towards others easily change depending on whether they are ingroup or outgroup. Moreover, studies investigating ethnic group relations showed that perceived intergroup difference is an important variable that influence stereotype content and other intercultural attitudes in European context. In this study, role of perceived intergroup difference on stereotype content is measured in a Turkish sample targeting three ethnic minorities (Circassian, Kurdish and Armenian).

Linking the behavioral immune system to COVID19 vaccination intention: The role of need for cognitive closure and vaccine hesitancy

Vaccination has become one of the most effective ways of controlling the spread of COVID-19. Consequently, revealing the evolutionary and cognitive antecedents of COVID-19 vaccine hesitancy and vaccination intention has become crucial

A longitudinal study of dispositional compassion in Syrian origin young adults resettling in the Netherlands

Dispositional compassion is regarded as a facet of Agreeableness, an emotional driver of prosociality, and a primary marker of adjustment. We examined changes in dispositional compassion in Syrian young adults resettling in the Netherlands, as well as the role of migration-related and demographic variables in this change. We analyzed data from a 4-wave (T1-T4), 13-month longitudinal study (N = 168). ...

Lessons Learned From Conducting a Study Of Emotions and Positive Personality Change in Syrian Origin Young Adults Who Have Recently Resettled in the Netherlands

Post-traumatic growth is a compelling idea, yet extant research has often employed retrospective reports of change, rather than examining change over time. Research on samples of people that are traditionally seen as hard-to-reach are rare within personality psychology. In Karakter, we assessed a sample of Syrian origin young adults who recently resettled in the Netherlands (initial N = 168) four times over a 13-month period to examine experiences of adversity, emotions, and positive personality change. ....

Lise son sınıf öğrencilerinin COVID-19 salgınından korunma tedbirlerine verdikleri destek, riskli davranışları ve yaşçılık eğilimleri (Senior high school students' risky behaviors, ageism tendencies and support to the official restrictions for the COVID-19 outbreak)

Türkiye’de COVID-19 salgınına yönelik kısıtlamaların yürürlüğe konduğu Nisan ayında, bir sağlık tedbiri olarak önce altmış beş yaş ve üstündekilere, sonrasında ise 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirilmiştir ...

2021

Tepedeki Ev: Korkularımız, Kayıplarımız ve Keşkelerimiz

Bu makalede, Shirley Jackson'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Haunting of Hill House (Tepedeki Ev) dizisi incelenmiştir. Tepedeki Ev, bir ailenin yaşadığı travma ve yasları büyümenin çetin süreci içinde incelikle anlatmıştır. Dizideki hayaletler, yaşamdaki kayıpları, keşkeleri ve irili ufaklı korkuları sembolize eder. Dizinin anlatısı; aile temsili, yas kavramı ve ayrışma-birleşme süreci ekseninde incelenmiştir. Bu anlatı içinde aile; geleneksel heteronormatif roller üzerine kurgulanmıştır ve ailenin insanın hayatında bıraktığı köklü etkiler örneklenmiştir...

Kentsel hayattaki Alevilerin kimlik repertuvarına sosyal psikolojik bir bakış: Etnik kimlik, ana dili ve iç-grup temsillerinin benlik sınıflandırmasındaki rolü (A social psychological perspective on the identity repertory of Alevis in the urban life: The role of ethnic identity, mother tongue, and in-group representations in the self-categorization)

“Aleviliğe” ilişkin akademik çalışmalardaki artan ivmeye rağmen, Aleviliğin taşıyıcısı ve Aleviliği şekillendiren sosyal özneler olarak “Aleviler” ile ilgili sosyal bilimsel çalışmalar sınırlı gözükmektedir. Bu sınırlılığa karşı bir çözüm arayışı olarak “sosyal psikolojik bakış açısıyla” Alevilerin kendilerini tanımlama ve kimlik inşa süreçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır ...

2020

Yakın İlişkilerde Algılanan Duyarlılığın Yaş Farklılıkları ve Psikolojik Esenlik ile İlişkisi [Age Differences in Perceived Responsiveness from Close Relationships and Its Links with Psychological Well-Being

Yakın ilişkiler, esenliğin önemli bir yordayıcısı olarak kabul edilmektedir (Reis, 2012). Bu ilişkiler önemini yaşam boyunca devam ettiriyor olsa da zaman içerisinde ilişki dinamiklerinin değiştiği gözlenmektedir (Arnett, 2000). Mevcut çalışmada, algılanan aile, partner ve arkadaş duyarlılıklarının yetişkinlik boyunca yaş ile ilişkisinin sınanmas...

Adaptation Study of Relationship Social Comparison Scale

Current study was aimed to translate Relationship Social Comparison Measure (RSCM) into Turkish and test psychometric properties of the Turkish version. RSCM was originally developed as a one factor scale by LeBeau and Buckingham (2008) in order to assess the frequency of relationship social comparison and circumstances under which comparison occur.

2019

Institutional identity practices on Twitter

The aim of this study is to investigate how a rector of a public university in Turkey, as an academic manager, displayed and managed an institutional identity through using Twitter. The theoretical framework of the study was based on Interaction Process Analysis and Positioning Theory. The tweets by a former rector of a public university, posted during his period of office, were examined in terms of communication preferences based on social-interactional domains ...

Marksizm ve dil felsefesi: Psikoloji çerçevesinde bir inceleme

Bu incelemede Volosinov’un Marksizm ve Dil Felsefesi eseri, psikolojiye getirdiği eleştiriler bakımından tartışılmıştır. Volosinov, Marksizm ve Dil Felsefesi kitabında her ne kadar Marksist ideolojinin dil felsefesini eleştirme amaçlı bir metin sunmuş olsa da dönemin psikolojik araştırmalarına ve yaklaşımlarına da çeşitli eleştiriler getirmiştir ...

Kimlik üzerine sosyal psikolojik açımlama ve kritikler: Bir Yaşar Kemal öyküsü örneğinde kimlik olgusuna ilişkin meta-teorik değerlendirmeler (Social psychological explanations and critiques about identity: Meta-theoretical evaluations of identity phenomenon in the case of a story of Yasar Kemal

Bu yazıda kimliği ele alan farklı sosyal psikolojik adresleri değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, (i) Yaşar Kemal’in ‘Süpürge’ isimli öyküsündeki Veli karakterinin kimlik oluşumunu izleyerek sosyal psikolojide kimlik okumaları için açıklamalar üretilmiş; (ii) karşılaştırmalı bir kritik ile sosyal boyutu üzerinde durulmuş ve (iii) genel ölçekte bir edebi eseri inceleme nesnesi yaparak sosyal psikoloji ile edebiyat arasında bağ kurmaya çalışılmıştır

2018

Patterns of perceived partner responsiveness and well-being in Japan and the United States

The quality of marital relationships is consistently linked to personal well-being. However, almost all of the studies linking marital processes to well-being have been conducted in Western (particularly North American) countries...

İlişki başarısının temel belirleyicisi: Reddedilme duyarlılığı

Reddedilmeyi kaygıyla bekleme, algılamaya hazır olma ve reddedilmeye karşı aşırı tepki gösterme olarak tanımlanan reddedilme duyarlılığı, bireyin, kişilerarası ilişkilerindeki sosyal ve psikolojik uyumunu etkileyen önemli bir olgu olarak görülmektedir ....

2017

20. Yüzyıl Bilim Anlayışının Psikolojiye Mirası: Ulus, Birey, Kimlik, Öznellik

Bu incelemede Volosinov’un Marksizm ve Dil Felsefesi eseri, psikolojiye getirdiği eleştiriler bakımından tartışılmıştır. Volosinov, Marksizm ve Dil Felsefesi kitabında her ne kadar Marksist ideolojinin dil felsefesini eleştirme amaçlı bir metin sunmuş olsa da dönemin psikolojik araştırmalarına ve yaklaşımlarına da çeşitli eleştiriler getirmiştir ...

2015

Şiddete Tanıklık Etmiş Çocukların Sosyal ve Dil Gelişimleri ile Ebeveynlerine Yönelik Müdahale Programı: Koza Projesi [A Social, Language, and Parental Intervention Program for Children Exposed to Domestic Violence: The Cocoon Project]

Ülkemizde şiddete maruz kalan kadınlar ve beraberindeki çocukları için belediye ve sivil toplum kuruluşları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde barınma hizmeti sunulmaktadır. Kadın konukevinde kalmakta olan, çoğunlukla düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen ve şiddete tanıklık eden çocuklara yönelik bilgimiz dahilinde, ülke çapında uygulanan bir müdahale programı bulunmamaktadır ...

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel risk tespiti için Sosyal İletişim Alan Tarama Testi (SİATT)

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde doğru ölçeklerin kullanılması gelişimsel sorunlar açısından erken tespit ve erken müdahale imkanı sağlamaktadır. Çalışmanın amacı bebeklik ve erken çocukluk dönemi için yeni bir gelişim tarama testi oluşturmaktır ...

2013

Okul Öncesi Çocuklar ve Ebeveynlerinin Bağlanma Güvenlikleri İle Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişkiler

Bu çalışmanın amacı çocukların bağlanma gü- venliği, ebeveynlerin bağlanma güvenliği ve çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkilerin incelen- mesidir. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, 4-6 yaş ara- lığında 65 çocuk ile çalışılmış ve çocuklara “Oyuncak Öykü Tamamlama Testi” uygulanmıştır. Çocukların ebeveynlerine ise Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envaın- teri ve Ebeveyn Tutum Ölçeği uygulanmıştır ...

2010

Ergenlerde akran zorbalığına maruz kalmanın cinsiyet, yaş ve içe yönelim türü problem davranışlar ile ilişkisi

To determine whether the sex, age and internal problem behaviours of the individual play a role in his/her being subjected to sub-dimension of peer bullying. Method: As the sampling group 383 students, 189 girls and 194 boys, have been chosen from the 6th, 8th and 10th grades in schools

Bağlanma ve Zorbalık Sisteminde Yer Alma: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracı Rolü (Attachment and Being in Bullying System: Mediational Role of Coping Strategies).

Çalışmanın amacı, ebeveyne bağlanma biçiminin, ergenin zorbalık sistemi içinde kurban veya zorba olarak yer alması üzerindeki rolü ve kullanılan baş etme stratejilerinin bu ilişkideki aracı rolünü kız ve erkek ergenler için ayrı ayrı incelemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’daki 2 özel ve 3 devlet okulunun 6., 7., 8., 9. ve 10. sınıfl arında öğrenim gören, 197’si kız, 213’ü erkek olmak üzere toplam 410 öğrenci oluşturmuş

Çocukluktan erişkinliğe obsesif kompulsif bozuklukta hatalı değerlendirme ve inanç alanları (Faulty appraisals and belief domains in obsesive compulsive disorder from childhood to adulthood

Obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) etiyolojisine yönelik olarak ortaya konan bilişsel modellerden Abartılı Sorumluluk Algısı Modeli, Yanlış Yorumlama Modeli ve Bilişsel Kontrol Modeli günümüzde birçok yönden geçerliliklerini sürdürmektedirler

Anksiyete ve Depresif Bozukluklarda Örtüşen ve Ayrışan Belirtiler

Anksiyete bozuklukları ve depresyon arasında geçerli bir ayrımın olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Her iki bozukluğun belirtilerinde önemli örtüşmeler vardır ve bu durum kesin tanıya karar vermeyi zorlaştırabilir. Bu sorunu gören araştırmacılar, anksiyete ve depresyonun örtüşen ve farklılaşan belirtileri belirlemeye yönelmişlerdir...

2009

Ergenlerde anneden algılanan kabul/ilgi ile benlik-algısı arasındaki ilişki: Babadan algılanan kabul/ilginin aracı rolü

Bu çalışmanın amacı, anneden algılanan kabul/ilginin, ergenin benlik-algısı üzerindeki rolünü ve babadan algılanan kabul/ilginin, bu ilişkideki aracı rolünü, kız ve erkek ergenler açısından incelemektir.

2006

Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Yaş, Çocuk Yetiştirme Stilleri ile Benlik Algısı Tarafından Yordanma Gücü

Bu araştırmanın amacı, kız ve erkek ergenlerde, yaş, algılanan çocuk yetiştirme stili ve sahip olunan benlik imgesinin, akran zorbalığına maruz kalma boyutlarını yordamaya katkılarının olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul'daki özel ilköğretim okulları ve özel liselerinin 6, 7, 8 ve 10

2005

Impacts of divorce on the behaviour and adjustment problems, parenting styles and attachment styles of childeren: Literature review including Turkish studies

In recent years, the most dramatic change in family life has been observed in the rising rate of divorce. Especially in Western countries, more than one million children experience parental divorce, and this has given rise to studies that seek answers to the questions of what the possible long-term and short-term effects of divorce on children may be and how they can be coped with.

2004

Effects of marital conflict on adolescent children: A study in Turkey

In this study, adolescents coming from married and divorced families are compared from the standpoint of adult attachment styles and perceived parenting styles of adolescents. The study using the Relationship Scales Questionnaire and Parental Styles Scale shows that adolescents coming from divorced families develop more fearful attachment styles from the viewpoint of orientations related to adult attachment styles in comparison with those coming from married families

2003

Ergenlerde ebeveyne bağlanma tarzının sosyal cinsiyet rolü ve arkadaşa bağlanma tarzı üzerindeki etkisi

Bu araştırmanın amacı, kız ve erkek ergenlerde, yaş, algılanan çocuk yetiştirme stili ve sahip olunan benlik imgesinin, akran zorbalığına maruz kalma boyutlarını yordamaya katkılarının olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul'daki özel ilköğretim okulları ve özel liselerinin 6, 7, 8 ve 10